OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
SMIDARSKA

2013 - Projekt výstavby nové cyklostezky na bývalé trati Smidary – Vysoké Veselí (tzv. „Veselačka“)

Tato trať, která byla odbočkou trati č. 040 z Chlumce n.C. do Trutnova, byla zrušena již v roce 1976 a od té doby dané území nemá využití. Z tohoto důvodu vznikla v rámci našeho regionu iniciativa, čítající dále dotčené obce (obec Smidary, obec Sběř) a místní spolky (Okrašlovací spolek Smidarska a Občanské sdružení stezka Češov - Veselí), která si klade za cíl obnovu této trati do podoby cyklostezky. K cíli projektu bylo podepsáno memorandum mezi obcemi a spolky.

Zamýšlený projekt má hned několik přínosů pro region:
1) Zvýšení návštěvnosti v rámci cestovního ruchu, který je u nás poměrně slabý
2) Výrazné zlepšení dopravní dostupnosti z okolních obcí na nádraží ve Smidarech
3) Zajištění péče o území zrušené trati, které ponesou účastnící memoranda

V kontextu trendu posledních let, kdy bývalé zrušené železniční tratě nacházejí nové využití v podobě takzvaných greenways – liniových koridorů pro rekreaci, sport, nemotorovou dopravu a v neposlední řadě i vzdělávání v přírodě, si projekt Zelená Veselačka klade cíl vybudovat na bývalé železniční trati spojující obce Smidary, Chotělice, Hrobičany, Sběř a Vysoké Veselí funkční cyklostezku a naučnou stezku v délce 6 km.

V rámci projektu chceme zdůraznit kulturně-historický význam bývalé železniční tratě a využít jejího dopravního a turistického potenciálu. V další fázi chceme také prezentovat jedinečné přírodní území v povodí řek Cidliny a Javorky a vlastní cyklostezku plánujeme napojit na již existující naučnou stezku Češov-Vysoké Veselí, která prochází přírodní památkou Veselský háj a rybník Smrkovák.

Projekt má několik etap:
1) V první fázi byla na podzim roku 2013 vytvořena pracovní skupina a bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi čtyřmi zainteresovanými stranami – obcemi Smidary a Sběř, Občanským sdružením stezka Češov a Okrašlovacím spolkem Smidarska, které jsou realizátoři celého projektu.
2) V následující etapě je nyní zažádáno o převod, koupi nebo dlouhodobý pronájem pozemků do vlastnictví nebo pronájmu obcí Smidary a Sběř (na základě příslušnosti pozemků ke katastrálním územím obcí). Konkrétně se jedná o následující pozemky, v závorce jsou uvedeni současní vlastníci, ke kterým jsou předkládána souběžně žádosti.

Obec Smidary:
K.Ú. Smidary, parcelní číslo: 1033/1 (Správa železniční dopravní cesty), 1033/8 (Státní pozemkový úřad), 467/2 (Státní pozemkový úřad);
K.Ú. Chotělice, parcelní číslo: 502/3 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), 502/2 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), 502/1 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Obec Sběř:
K.Ú. Velešice, Parcelní číslo: 172 (Správa železniční dopravní cesty), 36 (Státní pozemkový úřad);
K.Ú. Sběř, Parcelní číslo: 801/1 (Správa železniční dopravní cesty).
3) Příprava projektové dokumentace, řešení svršku stezky, řešení přemostění řek Cidliny a Javorky, příprava podkladů pro naučnou část stezky (historie železniční dopravy, kulturní krajina a přírodní památky v okolí).
4) Výstavba stezky.

Memorandum (Dokument PDF)